Stylin’ Sunday

post_seonne2_032917_01post_seonne2_032917_02post_seonne2_032917_03post_seonne2_032917_04post_seonne2_032917_05post_seonne2_032917_06post_seonne2_032917_07What She Wore
Shirt: GAP
Pants: GAP

Written by